AVALEHT MUUSEUMIST Kogumispõhimõtted

Küsitlus

Kas oled käinud Järvamaa Muuseumis?
 

Paide pildid

Pilt 667.jpg

JÄRVAMAA MUUSEUMI KOGUDE POLIITIKA.

1. Sissjuhatus.

1.1. Kogude poliitika põhimõte.

Muuseumi kogude poliitika, tuginedes organisatsiooni missioonile, põhimäärusele ja arengukavale, määrab muuseumikogu arenguplaanid ning reguleerib kogu moodustamist, säilitamist ja kasutamist.

Kogude poliitika on abiks nii muuseumile eesmärkide seadmisel kui ka avalikkusele muuseumi kogudest ülevaate saamisel ja veendumaks, et muuseum haldab tema hoolde usaldatud kultuuripärandit eesmärgipäraselt ja säästvalt.

Käesolev Järvamaa Muuseumi kogude poliitika lähtub muuseumiseadusest, Järvamaa Muuseumi põhimäärusest, arengukavast ja ICOM-i muuseumide eetikakoodeksist

2. Järvamaa Muuseumi ajalugu ja missioon.

2.1. Järvamaa Muuseumi ajalugu, muuseumikogu.

Järvamaa Muuseum on 31.juulil 1905 a. Järvamaa Muinasasjade Seltsi poolt avatud muuseumi tegevusjärglane. Alates 1952. aastast on muuseumi kasutuses veterinaarravilast ümberehitatud hoone Lembitu 5, Paide. Alates 2001. aastast on hallata ka eraldi fondihoidla. Muuseumihoonete kasulik pind on kokku 636 m2, mis jaguneb järgmiselt: ekspositsioon 216m² (sh. ajutiste näituste saal 42 m2), fondihoidlad 224 m2, käsiraamatukogu - uurijate teenindamise vaheruum 31 m2 , tööruumid 85 m2, muud ruumid (fuajee, koridorid, tuulekojad, tehnilised ruumid) 80 m2 .

Kogude suurus seisuga 01.01.2012 oli  79190 museaali, mis jaguneb 18 kogu vahel, neist 12 põhi- ja 6 abikogu. Muuseumide infosüsteemi MUIS on sisestatud ligi 48 tuh.museaali.

Põhikohaga töötajaid on 7, neist 6 täis- ja 1 osatööajaga, sealhulgas peavarahoidja, teadur, osaajatööga teadur ja koguhoidja-asjaajaja.


2.2. Järvamaa Muuseumi missioon.

Järvamaa Muuseumi missioon on koguda, uurida ja säilitada Järvamaa ja Järvamaa inimese elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtuslikke objekte ja sündmusi ning korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, et väärtustada maakonna ajalugu ja selle kujunemist.

Muuseumi kogu on kujunenud ajastutele vastavalt ja ajaloolisi prioriteete arvestades.

Järvamaa Muuseumi kogumispiirkonnaks on Järvamaa praegustes administratiivpiirides, millega kaasnevad endisaegsed ajaloolised seosed lähipiirkondadega.

Muuseumikogu täiendatakse eesmärgipäraselt selle terviklikkuse põhimõttest lähtudes.

3. Järvamaa Muuseumi kogumispoliitika.

3.1.1 Kogumise eesmärk

Kogude täiendamine on seotud Järvamaa Muuseumi teiste tegevusvaldkondadega, millega kaasneb ajutisi kogumisplaane. Kogumistöö plaane tehakse kooskõlastatult uurimis- ja näitusetegevuse planeerimisega. Väljaspool kogumistöö plaane võetakse vastu annetusi ja ostetud museaale, mis vastavad käesolevas kogumispoliitikas sätestatud põhimõtetele.

Vajaliku ainese saamiseks võib muuseum avaldada üleskutseid ajakirjanduses (eelkõige ajalehes Järva Teataja), korraldada kogumisekspeditsioone, pärimusobjektide pildistamist, intervjuusid, üleskirjutusi jne.


3.1.2 Koostöö lähimuuseumidega.

Järva maakonna piirkondade ajalugu kajastavad järgmised muuseumid ja kodulooga tegelevad organisatsioonid:

SA A.H.Tammsaare muuseum Vargamäel

Säilitatud 19.sajandi lõpu Kesk-Eesti talu elukorraldus. Albu vallas kirjanik A.H.Tammsaare elule ja loomingule pühendatud muuseum.
Türi Muuseum

Türi linna ,valla ja kihelkonna ajalugu läbi ettevõtete ja inimeste.

Aravete Külamuuseum

Ambla valla ajalugu Kurisoo mõisas.

Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsi muuseum Sargvere mõisas Paide vallas, Järvamaal. Paide valla ja mõisaga seotud ajalugu.

Koeru valla muuseum

Koeru valla ajalugu looduses, arhitektuuris, mälestustes.

Vanatehnikaklubi Retrom muuseum

Tuletõrje ajalugu Kärevere külas Türi vallas.

JKHK Särevere õppekoha ja Türi valla muuseum

Särevere sovhoostehnikumi ajalugu asukohaga Särevere mõisas.

Järva-Jaani muuseumid:

Järva-Jaani Tuletõrjemuuseum  - Järva-Jaani tuletõrje ajalugu;

Vanatehnika varjupaik – vanatehnika, mis Eestis olnud kasutusel, hoiukoht;

Järva-Jaani Kinomuuseum – kinoajalugu Järvamaal ja ka Eestis;

Järva-Jaani muuseum Orina mõisas – Järva-Jaani valla ajalugu (algusjärgus).

Jürimardi Talumuuseum

Eksponeeritud esemed 19.sajandi Jürimardi talust, Järva-Jaani vallas.

Seidla Tuulik

Hollandi tüüpi tuuleveski ajalooline lugu Eestis ja Järvamaal, asukohaga Albu vallas Seidlas.

Päinurme Koduloomuuseum

Koigi valla, Päinurme küla ajalugu.

Eesti Ringhäälingumuuseum

Eesti ringhäälingu ajalugu. Türil asus aastatel 1937-1941.a. Riigi Ringhäälingu saatejaam.

Eesti Piimandusmuuseum

Eesti piimanduse arengu lugu  esimeses Eesti Ühispiimatalituse hoones Imaveres Järvamaal.

Mahtra Talurahvamuuseum

Ühised maakondlikud ja kihelkondlikud piirid Järvamaaga.

Viljandi Muuseum

Ühised maakondlikud ja kihelkondlikud piirid Järvamaaga.

3.1.3 Muuseumikogu täiendamise üldpõhimõtted ja sisulised kriteeriumid. Muuseumi võimalused esemete omandamisel

Järvamaa Muuseum võtab vastu võimalikult täiuslikke, ilma oluliste puudusteta esemeid. Uunikumid ja rariteedid võivad olla muuseumile väärtuslikud ka kahjustatuna.

Muuseum ei võta vastu esemeid, kui sellega kaasneb risk, (ese võib kahjustada külastajaid, muuseumi töötajaid  ja museaale) samuti esemeid, mida ei ole võimalik hoiustada ja säilitada.

Annetamine:

Annetamiseks loetakse juriidilist protsessi, mille käigus kultuuriväärtusliku eseme omandiõigus siirdub Järvamaa Muuseumile. Järvamaa Muuseum võtab eseme vastu, saades kõik Muuseumiseaduses  ettenähtud õigused. Järvamaa Muuseum võib kasutada museaali temale soovitud viisil, muuseumitöö põhimõtteid arvestades. Järvamaa Muuseum täidab vastuvõtuakti, kus annetaja kinnitab oma allkirjaga, et on eseme loovutanud täielikult ja tagastamise kohustuseta ning on nõus muuseumi esitatud tingimustega.

Järvamaa Muuseum ei ole kohustatud kõiki annetusi vastu võtma.

Ostmine:

Ostmiseks loetakse juriidilist protsessi, mille käigus kultuuriväärtusliku eseme omandiõigus siirdub muuseumile pärast ostu hüvitamist. Vastuvõtutingimused on samad, mis annetuse korral. Lisaks müüja kinnitab ja vastutab selle eest, et tal on õigus eset müüa.

Testament:

Muuseum peab nõustuma testamendi tingimustega. Juhul kui tingimustega pole võimalik nõustuda, ei võta muuseum testamendiga määratud asju vastu.

Hoiule andmine:

Hoiule andmise lepingu järgi antakse ese muuseumi valdusse, kuid omandiõigus jääb üleandjale.

Muuseum võtab esemeid hoiule vaid erandjuhtudel!

Kui kultuuriväärtuslikud esemed on hävimisohus;

kui muuseum on kultuuriväärtuslikest originaalesemetest huvitatud eksponeerimise või uurimise eesmärgil;

kui hoiuleandja on nõus hüvitama esemete säilitamisega seotud kulud.


3.1.4 Muuseumikogu hetkeseis ja täiendamisvajadus

Järvamaa Muuseumi kogudes toimuvad inventuurid, üldarvud on esitatud MuIS-i sisestatud museaalide  põhjal seisuga 02.05.2012.a. Inventuurid  kõikides kogudes lõpetatakse seisuga 30.09.2012.a. MuIS-is.

Arheoloogiakogu

Uurimisseis

Kogus on seisuga 02.05.2012  5985 museaali.

Kogu kirjeldus

Suurema osa moodustavad Kabala, Kihme ja Vao aardeleiud, Viisu, Tarbja ja Paide Vallimäe arheoloogiliste väljakaevamiste materjalid. Kogus säilitatakse Järvamaal toimunud arheoloogiliste väljakaevamiste leiukogusid ja üksikleide, mis on konserveeritud ja dokumenteeritud.

Täiendamispõhimõtted

Muuseumi kogusse arvatakse  selge päritoluga üksikleide ja leiukogusid. (Kaasatakse vastava ala asjatundjate abi).

Täiendamisvajadused

Spetsiifilised täiendamisvajadused puuduvad.

Arhiivdokumendikogu

Uurimisseis

Kogus on seisuga 02.05.2012.a. 9916 (14425) museaali

Kogu kirjeldus

Suuremad arhiivid on Kuksema valla, Paide linna, Väätsa kooli, Ambla kiriku ja Vene Õigeusu kiriku arhiiv. Isikuarhiividest on suurim Johannes Tohvelmanni arhiiv.

Täiendamispõhimõtted

Kogutakse Järvamaaga ja siit pärit inimeste elu ja tegevusega seotud originaaldokumente ja kodu-uurimuslikke materjale, koduloolisi trükiseid, kroonikaid, dokumente ettevõtete kohta. Järvamaal, Paide rajoonis ja Järva maakonnas välja antud ajalehti.

Täiendamisvajadused

Järvamaa apteeke puudutavad trükised ja dokumendid, Järvamaa valdade materjal.

Arhiivraamatukogu

Uurimisseis

Kogus on seisuga 02.05.2012.a. 6020 museaali

Kogu kirjeldus

Arhiivraamatukogus on vanim eestikeelne trükis aastast 1699, kooliõpikuid , piibleid.

Täiendamispõhimõtted

Täiendatakse Järvamaal koostatud , trükitud ja Järvamaalt pärit autorite teostega, mis kajastavad Järvamaa ajalugu, kultuuri, kunsti, haridust ja sporti.

Ajalookogu

Uurimisseis

Ajalookogus on seisuga 02.05.2012.a. 6395 museaali

Kogu kirjeldus

Väga hinnatud on Järvamaa Muinasjade Alalhoidmise Seltsi poolt kogutud esemed, sealhulgas Paide Apteegi sisustus.

Täiendamispõhimõtted

Kogutakse endise Paide rajooniga ja Järvamaaga seotud ajaloolisi esemeid vastavalt  tegevuskavast tulenevale vajadusele .

Etnograafiakogu

Uurimisseis

Etnograafiakogus on seisuga 02.05.2012.a. 1837 museaali

Kogu kirjeldus

Kullafondi moodustavad 1902-1905.a. Järvamaa Muinasasjade Alalhoidmise Seltsi poolt kogutu: kirivööd, tanud, pott- ja kabimütsid, osaliselt säilinud Järvamaa rahvariided.

Täiendamispõhimõtted

Otseselt kogu ei täiendata, vastavalt vajadusele ja muusemi võimalustele.

Fotokogu

Uurimisseis

Fotokogus on seisuga 02.05.2012.a. 39069 museaali

Kogu kirjeldus

Fotokogu on Järvamaa Muuseumi põhikogudest suurim. Kogus on Eesti vanim dagerrotüüp ja palju haruldasi fotosid Järvamaalt.

Täiendamispõhimõtted

Kogutakse ajaloolise Järvamaaga seotud originaalfotosid ja postkaarte, mis kajastavad olulisi sündmusi, isikuid ja paiku.

Lähiaastatel on suurema tähelepanu all fotod Järvamaa inimese tööst aastatel 1990-kaasaeg.

Numismaatikakogu

Uurimisseis

Numismaatikakogus on seisuga 02.05.2011.a. 2591 museaali

Kogu kirjeldus

Kogus mündid ja paberrahad alates Järvamaa Muinasasjade Alalhoidmise Seltsi asutamisest, lisandunud Paide Koduloomuuseumi aegadest, põhiosas Eesti Vabariigis kasutusel olnud raha.

Täiendamise põhimõtted

Täiendatakse vaid erandjuhtudel.

Kunstikogu

Uurimisseis

Kunstikogus on seisuga 02.05.2012.a. 1008 museaali

Kogu kirjeldus

Põhilise osa moodustavad Järvamaa ja Paidega seotud kunstnike tööd, laste joonistused, kunstiväärtusega esemed.

Täiendamise põhimõtted

Täiendatakse vastavalt võimalustele Järvamaa kunstnike töödega.

Looduskogud:

Uurimisseis

Botaanikakogus on seisuga 02.05.2012.a. 467 museaali

Geoloogiakogus on seisuga 02.05.2012.a. 46 museaali

Zooloogiakogus on seisuga02.05.2012.a. 236 museaali

Kogu kirjeldused

Looduskogudest on hinnatumad  zooloogiakogusse kuuluvad kaavikud ja topised, botaanikakogust herbaarlehed 20.saj I poolest, geoloogiakogust paekivi näidised.

Museaalid kogudest säilitatakse ja võimalusel eksponeeritakse näitustel ja kasutatakse muuseumi pedagoogilises töös.

Täiendamisvajadus.

Looduskogusid (botaanika, zooloogia, geoloogia) ei täiendata.

Auvistekogu

Uurimisseis

Auviseid on kogus 02.05.2012.a. seisuga 9 museaali

Kogu kirjeldus

Kajastab Järvamaaga seotud audio- ja videomaterjali.

Täiendamise põhimõtted

Täiendatakse vaid vajadusel Järvamaad puudutava materjali kogumise käigus.

Järvamaa Muuseumi abikogu

Uurimisseis

Abikogusse kuulub 1084 säilikut.

Kogu kirjeldus

Jaguneb alakogudeks: TA Arhiivdokumendid, TA Arhiivraamatukogu, TA Fotokogu, TA Looduskogu, TA Ajalookogu, TA Auvistekogu

Täiendamise põhimõtted

Abikogusse võetakse esemeid, fotosid, käsikirju, dokumente, auviseid, digimaterjale jne, mis ei vasta põhikogusse vastuvõtmise kriteeriumitele, kuid väärivad säilitamist lühemat või pikemat aega teadusliku, haridusliku või näitusetegevuse eesmärgil.

Samuti võib abikogusse vastu võtta objekte, mille väärtuslikkus on ebaselge, kuid võib selguda lähema 5-10 aasta jooksul.

3.1.5 Museaalide väljaarvamine

Museaalide mahakandmine ja väljaarvamine kogust toimub vastavalt seadustele.


4. Lisainfo.

Käesolev Järvamaa Muuseumi kogude poliitika on  täiendatav dokument, mille koostamisel on lähtutud Kultuuriministeeriumi juhendist   http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x213x790.

Käesoleva dokumendiga seotud dokumendid:

Järvamaa Muuseumi kogumispoliitika 14.august 2009.a.

Järvamaa Muuseumi ohuplaneering 15.10.2008

Järvamaa Muuseumi hädaolukorra lahendamise plaan 2010

Järvamaa Muusemi arengukava 2011-2014

 
© Järvamaa Muuseum 2009-2013 - Design by homespace